Zmeny v oblasti Dane z motorových vozidiel 201312.12.2012

Rovnako ako po iné roky aj tento december je plný zmien v oblasti prijímania nových úprav zákonov.  Pripravila som mimoriadny spravodaj, v ktorom uvádzam vybrané dôležité legislatívne zmeny v oblasti Dane z motorových vozidiel. Uvedené zmeny vyplývajú z viacerých zmien zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej „novela zákona“) s účinnosťou od 1.12.2012.

Napriek účinnosti zákona od 1.12.2012 sa bude postupovať v prípade vzniku daňovej a oznamovacej povinnosti podľa predpisov platných do 30.11.2012 v plnom rozsahu až do konca zdaňovacieho obdobia roku 2012.

§ Predmetom dane bude motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike.

Z uvedeného vyplýva, že predmetom dane bude od 1.1.2013 len vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike bez ohľadu na to, kde sa vozidlo bude používať na podnikanie. To znamená, že v prípade používania motorového vozidla, ktoré je evidované napr. v Českej republike a je používané na podnikanie v Slovenskej republike, daňovníkovi nevznikne povinnosť platiť daň z motorových vozidiel v Slovenskej republike.

Do 31.12.2012 zákona sa daňová povinnosť posudzuje podľa miesta kde sa vykonáva podnikateľská činnosť.

§ Daňovníkom nebude len osoba zapísaná ako držiteľ motorového vozidla a ten, ktorý používa vozidlo na podnikanie.

Novelou zákona došlo k úprave podmienok pri vyplácaní cestovných náhrad zamestnancovi za používanie vozidla na služobné cesty. Ak zamestnanec použije vlastné motorové vozidlo na služobnú cestu a táto pracovná cesta bude preplatené zamestnávateľom, povinným uhradiť daň z motorového vozidla bude zamestnávateľ. Teda daňovníkom nebude len držiteľ vozidla.

§ Za vozidlá, ktoré spĺňajú limit úrovne EEV a EURO 6 bude možnosť zníženia dane alebo oslobodenia od dane z motorových vozidiel

Za zdaňovacie obdobie r. 2013 si uvedené zníženie dane daňovník bude môcť v daňovom priznaní uplatniť.

§ Bude zrušená oznamovacia povinnosť

Daňovník od 1.1.2013 nemá oznamovaciu povinnosť pri vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, ale iba pri jej zániku.