Účtovný kalendár21.08.2012

August

6. - 20. 8. 2012

Daň z príjmov - Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn daňového bonusu - odvedie zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 5 dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru.

20.8. 2012

Daň z pridanej hodnoty - Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré majú povinnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac.

20.8.2012

Daň z pridanej hodnoty - Registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 35 000 €

27.8.2012

Daň z pridanej hodnoty - Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

27.8.2012

Spotrebné dane - Povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu pre prevádzkovateľa daňového skladu a oprávneného príjemcu za predchádzajúci kalendárny mesiac (aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť nevznikla)

Oznamovacia povinnosť údajov podľa § 44 zákona o spotrebnej dani z liehu pre držiteľa povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac

31.8.2012

Daň z príjmov - Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov u fyzických osôb, ktorých posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 596,96 € vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

Daň z príjmov - Zaplatenie mesačných preddavkov na daň u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 € vo výške 1/12 predpokladanej dane

Daň z príjmov - Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov u právnických osôb, ktorých daň v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla 16 596,96 € vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

Daň z príjmov - Podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac.

Daň z motorových vozidiel - Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €.

Prevod finančných prostriedkov na analytický účet sociálneho fondu alebo na osobitný bankový účet sociálneho fondu, ak nie je dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu.

Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku na verejné zdravotné poistenie odvádzaných za zamestnanca a zamestnávateľa z príjmov za mesiac júl 2012, ak nie je u zamestnávateľa určený deň výplaty.