Užitočné linky30.09.2018

Daňové riaditeľstvo

Daňové riaditeľstvo je orgán štátnej správy, ktorý sídli v Petržalke na Ševčenkovej 32. Daňová správa poskytuje informácie v oblasti slobodného prístupu k informáciám odborné informácie v oblasti daňových zákonov a účtovníctva.

http://www.drsr.sk/

Obchodný register

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, najmä ich obchodné meno a právna forma, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Podľa výpisu z obchodného registra je možné overiť, či právnická osoba existuje a môže slúžiť ako základ pre posúdenie, či je vhodné s ňou obchodovať (napr. usúdiť či nie je v stave pred zánikom). Obchodným register je upravený v Obchodnom zákonníku (§ 27 a nasl.) a od roku 2004 aj v zákone č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri.

http://www.orsr.sk/

Živnostenský register

Službu zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy. Vyhľadávanie podľa IČO, obchodného mena, priezviska a mena fyzickej osoby, adresy prevádzkarne.

http://www.zrsr.sk/

Zbierka zákonov SR

Elektronická verzia zbierky zákonov, ktorá obsahuje informácie zo Zbierky zákonov, vestníkov MRSR, komentáre k zákonom, judikáty, Finančných spravodajcov a podobne.

http://www.zbierka.sk/

Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa bola zriadená 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni ako verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, ktoré prevzala od svojej predchodkyne Národnej poisťovne. Od 1. januára 2004 vykonáva sociálne poistenie na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení., t.j. nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie - starobné a invalidné, ďalej úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Od 1. januára 2005 Sociálna vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia – predovšetkým vyberá príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

http://www.socpoist.sk/

Národná banka Slovenska – Kurzový lístok ECB

Národná banka Slovenska je centrálnou bankou Slovenskej republiky.

 

Od 1. januára 2009 je Národná banka Slovenska súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny má prvotný cieľ udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne.

http://www.nbs.sk/

EPI- Ekonomické a Právne Informácie

Portál www.epi.sk Vám v súčasnosti poskytuje v aktuálnom čase on-line prístup k ekonomickým a právnym informáciám. Potrebné a často vzájomne súvisiace informácie nájdete teraz na jedinom mieste. Vyhľadávanie informácií z kombinovaných zdrojov (elektronická a tlačená forma) sa tak stáva minulosťou a našou históriou.

http://www.epi.sk/

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. vznikla dňa 1. 7. 2005 transformáciou Všeobecnej zdravotnej poisťovne v súlade so zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. je právnym nástupcom Všeobecnej zdravotnej poisťovne a dňom 1. januára 2010 aj právnym nástupcom Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s., s ktorou sa týmto dňom zlúčila v súlade s vyššie citovaným zákonom.Predmetom činnosti spoločnosti je vykonávanie verejného zdravotného poistenia v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

http://www.vszp.sk/

 

Poradca Podnikateľa

Poradca podnikateľa (PP) je značkou, ktorá sa ako prvá začala zaoberať aplikáciou legislatívy v bežnej praxi a stala sa uznávanou autoritou na trhu ekonomických a právnych informácií v Slovenskej republike.

http://www.pp.sk/